Zipyho kamarádi byli vyvinuti v roce 1998 britskou charitativní organizací Partnership for Children a od té doby byla jejich účinnost opakovaně testována a metodika průběžně aktualizována. V řadě zemí byli Zipyho kamarádi evaluováni randomizovanými kontrolovanými studiemi (RCT). Tento typ výzkumné studie je považován za tzv. „zlatý standard“ ve výzkumu.

Výsledky evaluačních studií byly konzistentní a ukázaly:

  • Děti se naučí lépe se vyrovnávat s obtížnými životními situacemi (adaptivní copingové strategie).

  • Zlepšení sociálních dovedností

  • Zlepšení emoční gramotnosti

  • Zlepšení třídního klimatu, méně konfliktů ve třídě, méně případů šikany

 

Radomizované kontrolované či kvaziexperimentální studie účinnosti Zipyho či Jablíkových kamarádů byly realizovány v Dánsku, Litvě, Irsku, Norsku, Holandsku, Velké Británii i České republice. Passport byl dosud pilotně ověřen v Kanadě a Norsku.

Výsledky výzkumu dále svědčí o tom, že programy zaměřené na sociální a emoční učení, mohou reálně zlepšit školní výsledky dětí.

 

STUDIE U NÁS

ČESKÁ STUDIE

Českou studii hodnocení účinnosti metodiky Zipyho kamarádi jsme ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze realizovali ve školním roce 2015/2016.

Jednalo se o pre-post test randomizovanou kontrolovanou studii. Do studie bylo vybráno 14 škol, které byly následně náhodně rozděleny (randomizovaná) do dvou stejně velkých skupin – experimentální a kontrolní (kontrolovaná studie).

Experimentální skupina v průběhu školního roku 2015/16 pracovala s metodikou Zipyho kamarádi, kontrolní nikoliv. Počáteční úroveň sledovaných jevů byla zjištěna provedením pre-testu na začátku školního roku u obou sledovaných skupin. Srovnání bylo provedeno po sebrání post-testu na konci školního roku. Respondenty byli učitelé, kteří hodnotili pomocí dotazníků celkem 807 žáků.

Hlavní závěry potvrdily výsledky zahraničních studií – u žáků, kteří v průběhu jednoho školního roku prošli programem Zipyho kamarádi došlo k posunu v následujících oblastech:

Zlepšení v sociálních dovednostech – děti lépe spolupracovaly s vrstevníky, dokázaly si říci o pomoc, častěji řešili konflikty dohodou a snáze přijímaly kritiku, dokázaly poukázat na nespravedlnost a výrazně lépe popisovaly své pocity.

Zlepšení v dovednostech sebeovládání – učitelé hodnotili děti jako samostatnější, schopnější odložit své potřeby a lépe se přizpůsobovat novým situacím.

• Učitelé hodnotili děti lépe ve zvládání učiva a školní zátěže.

Významné benefity přinesl program Zipyho kamarádi pro skupinu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Tito žáci zaznamenali ve sledovaných jevech tak výrazný posun, že se v hodnotách post-testu přiblížili žákům bez identifikované diagnózy. Ve skupině kontrolní k takovému posunu nedošlo a žáci se specifickými vzdělávacími potřebami vykazovali výrazně horší výsledky než zbytek třídy. Domníváme se, že program Zipyho kamarádi výrazně přispívá k adaptaci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na školní prostředí a jejich začlenění do třídního kolektivu.