pro děti 10-15 let

SPARK Resilience

SPARK Resilience je program pro děti ve věku 10 – 15 let zaměřený na rozvoj resilience (psychické odolnosti), copingových dovedností a emočně-sociálních dovedností. Je určen pro menší skupiny dětí (10 – 15). Vede jej proškolený lektor s pomocí podrobného manuálu.

Program čerpá z přístupů pozitivní psychologie, kognitivně-behaviorální terapie a mindfulness přístupu, aby dětem poskytl dovednosti k posílení jejich silných stránek, ovládání silných emocí a přeformulování navyklých způsobů myšlení.

SPARK Resilience, byl adaptovaný z původní verze profesorkami Boniwellovou a Ryanovou v roce 2009. Z hlediska roviny intervence jej lze zařadit jak do oblasti podpory duševního zdraví (účinný pro všechny děti bez rozlišování míry ohrožení) tak do oblasti selektivní či indikované prevence (dobrých výsledků dosáhl při realizaci s dětmi ohroženými zhoršením duševního zdraví). Proběhlo několik zahraničních studií efektivity, které prokázaly, že program byl účinný při posilování psychické odolnosti a prevenci deprese a úzkosti.

Zipy

pro děti 10-12 let

Co je obsahem metodiky?

Obsahuje deset hodinových lekcí (plus kratší úvodní lekci představující program).

  • Součástí lekcí je vždy technika z mindfulness (všímavost).
  • Následuje „posilovna“ resilience (zaměření pozornosti na různé složky odolnosti jako jsou vlastní silné stránky a dovednosti, sociální opora, aktivity přinášející radost).

  • Třetí složkou je pak nácvik kognitivní restrukturalizace. Prostřednictvím imaginárních papoušků, kteří reprezentují navyklé myšlenkové chyby a jejich zdravější alternativy, se děti učí „vyzvat“ či zpochybnit nezdravé/pro ně neužitečné způsoby myšlení.

Další informace o SPARK Resilience v angličtině:

V ČR je realizace našeho projektu na implementaci metodiky SPARK Resilience podpořena MŠMT v rámci „Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022“. Projekt: SPARK – metodika pro podporu duševního zdraví dětí, registrační číslo: PRCH-IP_0034/2022. Realizace v období: 1.8.2022 – 31.12.2022