ZIPYHO KAMARÁDI

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

 

 Pictures Story M1 czVýzkumným záměrem šetření bylo hodnocení účinnosti programu Zippy´s Friends pomocí prospektivní, kontrolované, randomizované studie. Do studie bylo vybráno čtrnáct škol, které byly následně náhodně rozděleny (randomizovaná) do dvou stejně velkých skupin – experimentální a kontrolní (kontrolovaná studie). Experimentální skupina v průběhu školního roku 2015/16 pracovala s metodikou ZF, kontrolní nikoliv. Počáteční úroveň sledovaných jevů byla zajištěna provedením pre-testu u obou sledovaných skupin. Srovnání bylo provedeno po sebrání post-testu po ukončení implementace programu. 

Více...

 

pprch 2016 marketa web

V rámci Konference primární prevence rizikového chování, která se konala 31. 10 - 1. 11. 2016 v Praze, jsme realizovali závěrečný workshop k projektu Zippy´s Frineds v České republice. Prezentovali jsme základní výstupy a zkušenosti s implementací této skvělé metodiky u nás.Metodiku na samostatném workshopu prezentovaly i paní učitelky Bernardová a Hájková ze Základní školy u svatého Štěpána. Účastníci si mohly vyzkoušet Zipyho kamarády v roli žáků i klást dotazy z praxe.

Není to však konec této metodiky v ČR. Metodika je připravena pro širší implementaci na prvním stupni základních škol.

 

 desky teachers

Duševní a emocionální zdraví dětí je nevyčíslitelnou společenskou hodnotou. Naučíme-li děti již v raném věku rozumět svým emocím, umět je adekvátně vyjadřovat a zdravým způsobem se vyrovnávat s negativními emocemi, budou pak v adolescenci a dospělosti schopné řešit zátěžové situace a problémy zdravým způsobem, čímž dojde k poklesu výskytu rizikového chování (např. užívání návykových látek, šikany, rasismu, sebepoškozování apod.).
Nezisková organizace E-clinic, z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, oddělením Pražské centrum primární prevence, získala v roce 2015 grant (od Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci Norských fondů v Malém grantovém schématu Psychiatrická péče) na implementaci metodiky pro podporu duševního zdraví a prevenci rizikového chování u dětí ve věku 5-7 let Zipyho kamarádi (v originále Zippy’s Friends), která se právě na podporu duševního zdraví a rozvoj sociálních dovedností a strategie zvládání obtížných situací zaměřuje.

 

 

 

 

 

 

 Realizátoři projektu:
bona logo 12
Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
pcpp logo napis small2
 
Zahraniční partner:
VoksneForBarn2 small